1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย สานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒ ่จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถกู้ภัย 2 ทะเบียน 82-4085 อบ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจพำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกู้ภัย 2 ทะเบียน 82-4085 อบ. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ ชส 420570007 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส (ค.420590009, ค.420570008, ค.420570007, ค.ปธ.420480041, ค.420520003 และ ค.420610010)จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง.6800 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่ออสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting