1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ป.๒๗๔๒ , ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนน คสล.ชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๖ (ซอยแยกถนนเทศบาล ๙๔ ) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการสอนอบรมโครงการสร้างภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ วก.416530004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัด่จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ปส.416470002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อทันตสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข.563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๓๓๔๐ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (๘๒-๐๑๓๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์่ (ค.416550027) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๓-๔๙๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting