1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โด๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๔๐-๐๒๗๓ , ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าซากไฟฟ้า ทะเบียน ส.๐๑๘๔๙๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4235 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๒๑๓๖ , ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง.6800 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 ่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถุเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 ้เรื่อง ประกาศผู้หชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6570 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ส.420580035 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ผก ๔๙๘๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ ๘๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อเพื่อดำเนินการบรรทุกดินในการยกระดับถนน ชั้น ๔ ระหว่าง บ่อ F และบ่อ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน 82-4430 , 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ซ.416500008 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting