1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564
7 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
8 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting