1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564
3 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
6 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
8 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561
10 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting