1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯโควิด-19 สำหรับบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เพิ่มเติม)
3 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 DMHTTA จังหวัดอุบลราชธานี
4 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน
5 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด
6 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
7 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกเคหะสถาน มีผล 1-31 มีนาคม 2564
8 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10)
9 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19
10 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โคิวด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
11 คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
12 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
13 มาตรการเผฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
14 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
15 การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
16 การดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรี
17 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2564
18 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัตัการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
19 รายงายการแระชุมคณะกรรมการบริหารสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่16/2563 และครั้งที่ 1/2564
20 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting