1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3 กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดงานศพ
4 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
5 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่30 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564
6 ผู้ประสงค์แยกกักตัวที่บ้าน Home Lisolation
7 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
8 วิธีดูแลตัวเอง เมือติดโควิด แต่ยังต้องรอเตียง
9 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้อวที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13)
10 การกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการเพยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
11 ระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด บังคับใช้ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
12 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28)และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การอพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564
13 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี
14 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้อนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
15 การกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
16 ขอความร่วมมือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี
17 ประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งคัด
18 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12)
19 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
20 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting