1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
22 ประกาศจ.อุบลราชธานี ให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป้นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
23 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) (10 กรกฎาคม 2564)
24 คำสั่ง จ.อุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
25 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
26 การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความประสงค์ฝึกทักษะฝีมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
27 การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12)
28 การดำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
29 ข้อแนะนำเตรียมตัว ก่อนไปฉดวัคซีน ป้องกัน Covid-19
30 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กรณี การติดตาม กำกับตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค
31 ขอความร่วมมทอในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการการติดต่อรับเรื่องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
32 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
33 การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
34 การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
35 การกำหนดมาตรการควบคุมการอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) เพิ่มเติม
36 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
37 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
38 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เป็นรายพื้นที่ (เพิ่มเติม) (ชุมชนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ)
39 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
40 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว (6 พฤษภาคม 2564)

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting