1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม (บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด)
62 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯโควิด-19 สำหรับบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เพิ่มเติม)
63 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 DMHTTA จังหวัดอุบลราชธานี
64 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน
65 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด
66 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
67 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกเคหะสถาน มีผล 1-31 มีนาคม 2564
68 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10)
69 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19
70 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โคิวด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
71 คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
72 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
73 มาตรการเผฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
74 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
75 การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
76 การดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรี
77 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2564
78 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัตัการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
79 รายงายการแระชุมคณะกรรมการบริหารสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่16/2563 และครั้งที่ 1/2564
80 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting