1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคส่วนราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนมกราคม 2564 จันทร์, 31 มกราคม 2022
2 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) อังคาร, 31 สิงหาคม 2021
3 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จันทร์, 30 สิงหาคม 2021
4 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 อาทิตย์, 25 กรกฏาคม 2021
5 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนมิถุนายน 2564 พุธ, 30 มิถุนายน 2021
6 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 อาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2021
7 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนเมษายน 2564 อาทิตย์, 25 เมษายน 2021
8 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนมีนาคม 2564 พุธ, 31 มีนาคม 2021
9 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2021
10 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนธันวาคม 2563 พุธ, 30 ธันวาคม 2020
11 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2020
12 ผลการประหยัดพลังงานในระบบ e-report ประจำเดือนตุลาคม 2563 ศุกร์, 30 ตุลาคม 2020
13 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการปรับลดพลังงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ศุกร์, 02 ตุลาคม 2020
Secured by Siteground Web Hosting