1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรร,การมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น)
3 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลเมืองวารินชำราบ)
4 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567
5 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"
6 หลักเกณ์การประกวดร้องเพลงลูงทุ่งในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
7 รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
8 ประกวดกระทงเนื่องในงานลอยกระทง ประจำปี 2566
9 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองวารินชำราบ One Stop Service : OSS
10 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
11 ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ เรื่อง ส่งประกาศให้ทหารดองเกินที่มีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีไปแสดงตนรับหมายเรียก (แบบ สด.39)
12 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมองวารินชำราบ
13 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอใช่าที่ดินราชพัสดุ
14 ประกาศอำเภอวารินชำราบ เรื่อง ขอรับโอนมรดกอาวุธปืน
15 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16 มาตรการคุ้มครองสัตว์์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และสัตว์เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2566
17 การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนกลาง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 แผนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
19 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
20 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีSecured by Siteground Web Hosting