1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านมารยาทอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความงามของมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีโรงเรียนในเขตเทศบาล 7 แห่ง ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 –3

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปี 2561

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา10.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ (ชุมชนท่าบ้งมั่ง) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ที่เป็นประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะต่อชุมชน ทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read Article

เทศบาลตำบลสามขา จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นางศศิธร แจ่มวัย ประธานชุมชนชลประทานและคณะ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสามขา จังหวัดร้อยเอ็ด  นำโดย นายสกาว เมฆา นายกเทศบาลตำบลสามขา ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting