1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงชุมชนท่าบ้งมั่ง ประจำปี 2561 วันที่ 29 มี.ค. 2561

 วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านชุมชนท่าบ้งมั่ง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2561

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/เปลี่ยนแปลง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/เปลี่ยนแปลง โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงาน ทั้งนี้การจัดประชุเวทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีนี้

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และนางพยอม ถิระมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ จากจังหวัดยะลา

Read Article

เทศบาลตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล,น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Read Article

ทม.วารินชำราบ จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอสม. และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ

 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม). และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting