1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัตืทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 รอบที่สอง (6 เดือนหลัง)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (1ต.ค.65 - 31 มี.ค 66) และครั้งที่ 2 (1 เม.ย 66 - 30 กย 66)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

Secured by Siteground Web Hosting