1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>กองช่าง  ให้มีผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ  8  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  และแบ่งหน่วยงานของส่วนราชการออกเป็น  2  ฝ่าย  1  งาน  ดังนี้

1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม    งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม   งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิชาวิศวกรรม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์   งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม งานออกแบบ รายการทางสถาปัตยกรรม   งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม   งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์   งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม   มัณฑณศิลป์    งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑณศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3  งานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำผังเมืองรวม   งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ   งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์   งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง   งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ    งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง   งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง   งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม   งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง   งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม    งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน สาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานศูนย์เครื่องจักรกล  และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

2.1  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่    งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2  งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ   งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิ สถาปัตย์  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3  งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานตรวจสอบ  ซ่อม  บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานพัสดุ  ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้า  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอื่น ๆ  งานประมาณการ งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่น ๆ   งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์   การจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ    งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting