1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>กองช่างสุขาภิบาล  ให้มีผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอยและกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกล  เครื่องจักรโรงงาน   อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกำจัดขยะ  ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารโรงแรม สถานประกอบการ  ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป  เช่น  ท่อ  ทาง  รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง  ควบคุมระบบน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสีย  ให้มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร  สถานประกอบการ  ดูแลรักษาความสะอาดบ่อบัดน้ำเสีย  ล้างลอกท่อ  รางระบายน้ำ  บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ำ  และตรวจสอบวิเคราะห์คุณน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย

  1. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  2. งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
  3. งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4. งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
  5. งานบำรุงและซ่อมแซม
  6. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
กองช่างสุขาฯ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 126 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting