1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  2  ฝ่าย  2  งาน  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเงิน  งานพัสดุ  งานสถิติการคลัง  ดังนี้

1.1 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน   งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและบำรุงรักษา  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจำหน่ายพัสดุ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3  งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   งานจัดทำงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม  จัดทำสถิติรายรับและรายรับและจ่ายเงินอุดหนุน  จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ การรายงานสถิติการคลังประจำปี  และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  ดังนี้

2.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบงานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียนและการจัดหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
2.2  งานผลประโยชน์  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเสียมและรายได้อื่นงานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ   งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


- งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน  งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1), 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งาตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ  5)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ  งานจัดทำรายงานประจำเดือน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูล  ผู้ชำระภาษี  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กองคลัง

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 138 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting