1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>กองการศึกษา  ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา  ระดับ  8  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานแผนงานและโครงการ  งานงบประมาณ  งานระบบสารสนเทศ  งานการเจ้าหน้าที่  งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ  งานศึกษาปฐมวัย  งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  และหน่วยศึกษานิเทศก์  และงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 18  งาน  ดังนี้

1ฝ่ายบริหารการศึกษา ดูแลด้านการบริหารการศึกษา กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง

1.1 งานธุรการ
1.2 งานแผนงานและโครงการ
1.3 งานงบประมาณ
1.4 งานระบบสารสนเทศ
1.5 งานการเจ้าหน้าที่
1.6 งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ
1.7 งานศึกษาปฐมวัย
1.8 งานโรงเรียน
1.9 งานกิจการนักเรียน
1.10 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
1.11 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1.12 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
1.13 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
1.14 งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
1.15 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
1.16 งานกีฬาและนันทนาการ
1.17 งานกิจการศาสนา
1.18 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
1.19 หน่วยศึกษานิเทศก์

กองการศึกษา

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting