1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  1  ฝ่าย  4  งาน  ดังนี้

1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่น  และพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความช่วยเหลือ  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานนิติการ   ดังนี้

2.1  งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติ งานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทราบและดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ  ของเทศบาล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัดและรัฐบาล  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวบมาข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  งานสารนิเทศ  งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มีหน้าที่รับผิดชอบงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก   งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียบแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6  งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน งานวิเคราะห์จัดระบบงานและวางแผนการใช้เครื่องจักรประมวลผล  ศึกษาความก้าวหน้าของเครื่องจักรประมวลผล  ติดตาม  ประเมินผล   ฝึกอบรม  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล  แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอแก่ความต้องการและจัดหาระบบใหม่มาทดแทนระบบเดิมที่หมดสภาพ จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ และให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์  จัดทำรายงาน  สถิติการให้บริการของระบบ  จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย  วางแผน  ป้องกัน  ตรวจสอบและแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์  ตรวจสอบรูโหว่ของระบบและทำการปิดกั้น จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบ กำหนดนโยบายและกฎในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ  ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย               ให้บริการออกบัญชีผู้ให้บริการเครือข่าย จัดทำทะเบียนคุมบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายให้บริการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานสถิติการให้บริการต่าง ๆ ให้บริการประกาศข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาล จัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดที่จะให้บริการบนเว็บไซด์ บันทึก  ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซด์ ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา  ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย งานประสานงานโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล  งานตัดต่อวีดีทัศน์ผลงานกิจกรรมเทศบาล  งานบริการทั่วไป เช่น  การออกแบบ/จัดทำแบบนำเสนอ (Presentation)  คัดลอดซีดี  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ภายในและภายนอกสถานที่  ออกแบบปกเอกสาร  เป็นต้น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองวิชาการฯ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 90 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting