1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กองสวัสดิการสังคม  ให้มีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ  8  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคม สงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย  4  งาน  ดังนี้

1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  

- งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทำคำสั่ง  และประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง งานการลาพนักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานส่งเสริมสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์  งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  อนาถา  ไร้ที่พึ่ง  เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา  งานให้ความช่วยเหลือเด็กน้ำเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา  งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  ได้แก่  การสอดส่อง  ดูแล  และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  งานให้คำปรึกษา  แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสวัสดิการฯ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 111 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting