1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับ  8   เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  1  งาน  2  ฝ่าย  ดังนี้

1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ   งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ   งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการต่าง ๆ  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  และงานเผยแพร่และฝึกอบรม

2.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ   งานสุขาภิบาลโรงงาน   งานชีวอนามัย   งานฌาปนกิจ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2  งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  และงานสัตวแพทย์

3.1  งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่   งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน  งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ  วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาลงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ   งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขฯ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting