1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ประจำปีงบประมาณ 2561
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมผู้เช่าอาคารพาณิชย์ บริเวณถนนสถลมาร์ค
7 รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
9 สถิตการจัดซื้อจัด - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10 สถิติการคลังเทศบาล พ.ศ. 2560
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมผู้เช่าอาคารตลาดผ้า บริเวณถนนประทุมเทพภักดี
14 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ โครงการต่อไปนี้
15 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
16 เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 4
18 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
20 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ตามพรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Secured by Siteground Web Hosting