1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2563  แก่หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหลักการดำเนินงานของเทศบาล อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายนโยบายโครงการวารินเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรียังได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่กองงาน และส่วนงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดยังพื้นที่ที่รับผิดชอบในโครงการ Big Cleaning Day สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วย การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยหลัก 3 อ.2 ส.1 ฟ. โดยได้รับเกียรติจากนางสุภาวดี ศรีโท นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะ มาเป็นวิทยากรและพาทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting