1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองช่าง


นายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายจิรพันธุ์  จิตรสม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายคัชรินทร์ ทุมชาลี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายชนะภัย  เจริญรอย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประสิทธิ์  สีสัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร กองพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุรักษ์  วิภูษิตสมบูรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพจมาศย์  ทองมา
สถาปนิกชำนาญการ

นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายการโยธานายสุทธิพงษ์  วงศ์ศิริ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายอนุชิต  ลำดับ
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
นางมิณรฎา แดงอุไร
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายวุฒิศักดิ์  อินทอง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายคมกริช  แก้วคูณ
นายช่างโยธาชำนาญงานนางสาธิกา  สันต์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางปวีณา คงสนั่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  บุคลากร

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting