1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง


 

นางทิพวัน เกตุสิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.นุชนาถ ดีสุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจุตรวัลย์  ศรีทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพัชรา  สุขกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวกอบกุล คุณสมบัติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวัชรินทร์  กว้างขวาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางจุฬาภรณ์  งามกิ่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายนิวัฒน์  คงคำลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
น.ส.สิริวรรณ  มีปาลาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานน.ส.วิภาดา คำสามารถ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


            -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป-
เจ้าพนักงานธุรการ
  -
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.


น.ส.อัญญ์สิริญ  กัญญาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินนางปิยธิดา จันทร์เต็ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางจุฑาทิพย์ ยืนยง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  บุคลากร
Secured by Siteground Web Hosting