1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

น.ส.เบญจวรรณ ผิวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


น.ส.ชนัญญา ศุภลักษณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
น.ส.ทพิดา  สุยคำไฮ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
น.ส.ศิริมาส  สิทธิโชค
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1

นายรชต  ศุภโกศล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2

นางญาณผกา  สารธิมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
นางจิระวดี  ผ้าลายทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจิราภรณ์ สุพล 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธิปนาถ  สุระพรรค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางชญารัศมิ์  คำนนท์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางอัจจิมา  บุญส่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางจุฬาภรณ์  จันทรศรี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานนายอภิวุฒิ  ภะวัง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสุรัตน์  เรือนเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางธัญชนก  ขันเลข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนริศรา  แสไพศาล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  บุคลากร

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting