1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

น.ส.เบญจวรรณ ผิวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขน.ส.ชนัญญา ศุภลักษณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

น.ส.ทพิดา  สุยคำไฮ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

น.ส.ศิริมาส  สิทธิโชค
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

พ.จ.อ.วชิรพงศ์ จิรพงษ์พรชัย
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


นางจิระวดี  ผ้าลายทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายรชต  ศุภโกศล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธิปนาถ  สุระพรรค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวกัญญาภัทร  แหล่งหล้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจิราภรณ์ สุพล 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสุมัยพร สายเสน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ- ว่าง -
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางอัจจิมา  บุญส่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางจุฬาภรณ์  จันทรศรี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายอภิวุฒิ  ภะวัง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ กะนะหาวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนายสุรัตน์  เรือนเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางธัญชนก  ขันเลข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ  บุคลากร

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting