1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความประสงค์ฝึกทักษะฝีมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ


  Covid-19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting