1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม 6 วาระ โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่

วาระที่ 3  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลในการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างเป็นระบบ

2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียง

3) ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สะอาด สดใส น่าอยู่ และปลอดภัยจากมลพิษ

4) ด้านการพัฒนาทางด้านสังคม มุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) ด้านการเมืองการบริหาร โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการประชาชน

วาระที่ 4 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล จำนวน 2 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาเทศบาลผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1) นายอดิสัย อนุพรรณสว่าง

2) นายประวิทย์ หงษ์สามารถ

3) นายวิเชียร ศุภลักษณ์

- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1) นายดำรงณ์ฤทธิ์ จำปาแพง

2) นางหนูพิณ โพธิสาขา

3) นายบุญส่ง แก้วเสนา

วาระที่ 5  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 2 คณะ

ได้แก่

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1) นายศักดา ใจชอบ

2) นางยุวดี วีระคุณ

3) นางยุภาวดี เทพมงคล

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ได้รับการคัดเลือก


1) นายจ่าแปวิจิตร วีระคุณ

2) นางไพลำ วิวรรณรัมย์

3) นายเสน่ห์ สมสุข

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สภาเทศบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting