1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สถานที่สำคัญในชุมชน

ที่ตั้งขนาดพื้นที่
เทศบาลเมืองวารินชำราบตั้งอยู่ในอำเภอเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของตัวเมืองอุบลฯ
คิดเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งมีถนนสถิตย์นิมานกาลเชื่อมระหว่างตัวเมือง
อุบลราชธานีกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เดิมมีพื้นที่ 5.7 ตารางกิโลเมตร ต่อมามีการขยาย
อาณาเขตเทศบาลเป็น 12.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ตำบลวารินชำราบทั้งหมด
พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลวารินชำราบ เป็นเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112
ตอนที่ 40 ก. (ลงวันที่
24 กันยายน 2538)


อาณาเขต
ทิศเหนือ                  ติดต่อกับฝั่งแม่น้ำมูล
ทิศใต้                     ติดต่อกับตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
  ข้อมูลพื้นฐาน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting