1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นางจิราภรณ์ สุพล รับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ณ โรงแรมนาถสิริเรสซิเด้นท์ จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน  โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้

ทั้งนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความสำคัญของตนเอง สร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting