1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองวารินชำราบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองวารินชำราบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารและการเมือง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของแต่ละชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการโครงการต่างๆในแผนพัฒนาห้าปี ของเทศบาล โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น ในการประชุมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting