1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 วันที่ 2


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร”  ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564  วันที่ 2 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรเทศบาล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในสายงานต่างๆ แก่เพนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการเจ้าหน้าที่

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting