1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลคำขวาง เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน


วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และนายธนพล สุระพรรค หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางศศิธร แจ่มวัย ประธานกรรมการชุมชนชลประทาน,  ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลคำขวาง นำโดยนายหนูนาต ดำพะธิก รองนายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง  และนายวิชัย อุพันทา ปลัดเทศบาล ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนชลประทาน ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลคำขวางต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting