1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล และชี้แจงสถานะทางการเงินของสมาคม พร้อมกันนี้ทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับเกียรติจาก นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,นางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชีและการตรวจสอบ , นางสุนิษา เขมปรียากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัยและเรื่องร้องทุกข์ และนายนิติรุจ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  ได้มาให้ความรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ได้มาให้ความรู้การเงินการคลัง ร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting