1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม3 โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหลักการพื้นฐานของการจัดเก็บภาษีป้ายและเทคนิคการรับมือกับปัญหาในการจัดเก็บภาษีป้าย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting