1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 และการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)


  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting