1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาแบบไม่กลับกองเพื่อการขับเคลื่อน ตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ครั้งที่2)

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาแบบไม่กลับกองเพื่อการขับเคลื่อน ตามแนวทางการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ครั้งที่2) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 โดยมีนายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช พัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบสวนสาธารณะกุดปลาขาว ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของประชาชน รวมถึงยังเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting