1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบออนไลน์การชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ


วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น การปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และระบบออนไลน์การชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ ร่วมกับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และโครงการระบบออนไลน์เพื่อชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อสำหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ ถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งทางคณะทำงานจะได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting