1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ลำดับที่ แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลักษณะงาน(/) วิธีการ (/) ออกแบบ
หรือกำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
งาน/โครงการ รายการ จำนวน
(หน่วยนับ)
งาน
ต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน
งบประมาณ
ปีงบ 2555
งาน
ที่เสร็จ
ภายใน
ปี 2556
จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา e-Auction มี
(/)
ไม่มี
(/)
ประกาศ
สอบราคา
/ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)
คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา
(เดือน/ปี)
คาดว่า
จะส่งมอบ
(เดือน/ปี)
งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
ใน
ปีงบประมาณ
2556
เงินนอก
งบประมาณ
หรือ
เงินสมทบ
ปีงบประมาณ
2556
1 แผนงาน
การศึกษา
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา(แท็บเล็ต)
ในโรงเรียนสังกัด
1
โครงการ
- / / - - / / - ประกวด
ราคา
ก.ค.
2556
ส.ค.
2556
ก.ย.
2556
- 2,496,840


  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างSecured by Siteground Web Hosting