1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ 1 . รางวัลผู้เสียภาษีโดดเด่น : ผู้ที่ชำระภาษีสม่ำเสมอต่อเนื่อง 2. รางวัลสิงห์ปืนไว : ผู้ที่ชำระภาษีอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการแจ้ง / ประเมิน 3. รางวัลความร่วมมือดีเยี่ยม : ผู้ที่ไม่เคยร่วมมือจ่ายภาษีมาก่อน แต่ปี 2565 มาชำระภาษีครบถ้วนและในกำหนดเวลา 4. รางวัลทั่วไป - เน้นการมีส่วนร่วมสำหรับผู้เสียภาษีทุกประเภท ให้แก่เทศบาลโดยไม่เกินกำหนดเวลา โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และรศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากในครั้งนี้
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล (รางวัลผู้เสียภาษีโดดเด่น)
????ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รางวัล (หม้อทอดไร้น้ำมัน)
1. น.ส.หัทยา เทพอารักษ์กุล
2. น.ส.สุพักตร์ จันทะเส
3. ร.ต. โกวิทย์ คูณมี
4. นางจตุรวัลย์ ศรีทอง
5. นางศรีสะอาด เสนาะเสียง
????ประเภทภาษีป้าย จำนวน 5 รางวัล (หม้อทอดไร้น้ำมัน)
1.บจก. ยงกิจวินโดร์
2. นางนุชชิดา พาณิชย์กุล
3. บริษัทสยามมิชลิน จำกัด (นางรำพรรณ จันทร์โชติเสถียร)
4. นายปรีดา แซ่ตัน
5. นายชาญวุฒิ แจ้งตรง
????ประเภทค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 5 รางวัล (หม้อทอดไร้น้ำมัน)
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
2. โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
4. โรงพยาบาลเมืองจันทร์
5. แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ (สถานีรถไฟอุบลราชธานี)
รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล (รางวัลสิงห์ปืนไว)
????ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รางวัล (กระติกน้ำร้อน)
1. นายคมกริช แจ่มจิตตรง
2. นางสาววีระสุดา สวัสดี
3. นายประกิจ ผ้าลายทอง
4. นายวัชระ รินทา
5. นายสุรพงษ์ จังกาจิตต์
????ประเภทภาษีป้าย จำนวน 5 รางวัล (กระติกน้ำร้อน)
1.นายประสิทธิ์ อ่อนมา
2. นายธนภัทร สมุทรรัตนากร
3. นางสาวสิริกร จิตรปรีดา
4. นางปฏิมาพร ธรรมศรัณย์
5. นายธนงค์วัฒน์ แจ้งสว่างนภา
????ประเภทค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 5 รางวัล (กระติกน้ำร้อน)
1. ตลาดบุ่งหวาย
2. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก๊ก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
4. เทศบาลตำบลธาตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล (รางวัลความร่วมมือดีเยี่ยม)
????ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รางวัล (พัดลม)
1. น.ส.จันทร์ฉาย มงคุณคง
2. นางวาลีญา นิกเกอร์ไบเออร์
3. นางสาวลัดดา ภูติจันทร์
4. นางสาวเลิศลักษณ์ ชาญบัณฑิตนันท์
5. บจก.คลินิกนายแพทย์อภิรัฐ
????ประเภทภาษีป้าย จำนวน 5 รางวัล (พัดลม)
1. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด (มหาชน)
2. นางพิรุณพร พูลทรัพย์
3. นายอภิรัฐ สืบสังข์
4. นายภัทรดนัย มงคุณพรรณ
5. ทัณตแพทย์ สมชาย ศุภศร
????ประเภทค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 5 รางวัล (พัดลม)
1. โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา
2. โรงพยาบาลโขงเจียม
3. อุบลพยาธิแล็ป
4. โรงพยาบาลบึงบูลย์
5. โรงพยาบาลพริ้น
รายชื่อผู้ได้รับของรางวัล (รางวัลชำระผ่านระบบออนไลน์)
????ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รางวัล (พัดลม)
1. นางนพภา โมรานอก
2. นางสาวรัตนาวดี ทองหอม
3. นางสาวรัสวรรณ แสนคำหมื่น
4. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ๋)
5. ด.ช.สันติสุข แสงโลหะพันธ์
????ประเภทภาษีป้าย จำนวน 5 รางวัล (พัดลม))
1. นายสุกรี จาภา
2. ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา สาขาวารินชำราบ
3. บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ
4. บรัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด
5. นางวราภรณ์ เกตุแก้ว
????ประเภทค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 5 รางวัล (พัดลม)
1. โรงพยาบาลทรายมูล
2. โรงพยาบาลราชเวช
3. ศูนย์อนามัยที่ 10
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
5. สวนสัตว์อุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองคลัง

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting