1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

นางสาวสุพัตรา บูรณะ
ประธานกรรมการชุมชนนายสุบิน เฉลิมศิลป์
รองประธานกรรมการชุมชน

นางสาวศิริวรรณ แซ่ตัน
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นางสาวมณฑิกา บาศรี
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

นายมานะ ศรีสิงห์
กรรมการชุมชน


นายวีรศักดิ์ สายรัตน์
กรรมการชุมชน

นายปรัชญา แต่งเจริญพาณิชย์
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน
Secured by Siteground Web Hosting