1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง หมู่ 16

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง หมู่ 16

นางชูศรี นันทะเสนีย์
ประธานกรรมการชุมชนร.ต.มนูญ พูลเพิ่ม
รองประธานกรรมการชุมชน

นายวีระชัย ไชยยิ่ง
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นายณัฐทพงศ์ ทองเหลือศิริ
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

จ.ส.อ.บัวกัน วีระคุณ
กรรมการชุมชน


จ.ส.อ.สมจิตร สุทธิพันธ์
กรรมการชุมชน

นายทวีชัย ขำตา
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน
Secured by Siteground Web Hosting