1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองตาโผ่น

คณะกรรมการชุมชนหนองตาโผ่น

นางนิภาพร จำปาวงศ์
ประธานกรรมการชุมชนนางสาวจิตตรี กลมเกลี้ยง
รองประธานกรรมการชุมชน

นางธนวรรณ บุญล้ำ
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นางสาวจันทิรา ลือชา
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

นายชาญชัย นิลดา
กรรมการชุมชน


นางสุวิมล สีสันต์
กรรมการชุมชน

นางสาวสมใจ ชูมาตย์
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน
Secured by Siteground Web Hosting