1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

นายวีรพงษ์ พูนในเมือง
ประธานกรรมการชุมชนนางวันเพ็ญ กุลพันธ์
รองประธานกรรมการชุมชน

นางสุดารักษ์ พละศักดิ์
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นางจินตนา จันทะแสง
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

นางทัศนีย์ โพธิ์ชะอุ่ม
กรรมการชุมชน


นางจันทิวา อานนท์
กรรมการชุมชน

นางพัชรี ดีตรุษ
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน
Secured by Siteground Web Hosting