1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข 1

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข 1

นางสาวสุดใจ เงาทอง
ประธานกรรมการชุมชนนางสมใจ สาระสิทธิ์
รองประธานกรรมการชุมชน

นายเลิศฤทธิ์ ศาลาน้อย
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นายคณพศ ยุวมิตรภัทร
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

นางทองอินทร์ ยุทธวิธี
กรรมการชุมชน


นางบุญทัน ดาศรี
กรรมการชุมชน

นายวิชิต สาระสิทธิ์
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting