1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนวัดผาสุการาม

คณะกรรมการชุมชนห้าวัดผาสุการาม

นางสมรส วาจาดี
ประธานกรรมการชุมชนนายศุภรัตน์ เทียนเครือ
รองประธานกรรมการชุมชน

นางปิยะวรรณ กิ่งสุวรรณ
กรรมการชุมชนและเหรัญญิก


นางสาวอุทัยวรรณ มณีกรรณ์
กรรมการชุมชนและเลขานุการ

นางสมพร ไชยหมื่น
กรรมการชุมชน


นางสำราญ ผ่องแผ้ว
กรรมการชุมชน

นายสมมาศ วงศ์คูณ
กรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน
Secured by Siteground Web Hosting