1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมและการสัมมนาทางวิชาการฯ ในหัวข้อ “ตลาดนัดวิชาการเทศบาล” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น หัวหน้าส่วนการงาน บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานสถานธนานุบาล เข้าร่วมการอบรมและการสัมมนาทางวิชาการฯ ในหัวข้อ “ตลาดนัดวิชาการเทศบาล” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคากรเทศบาล ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting