1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting