1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่องของสาเหตุการเกิดไข้เลือดออก วงจรชีวิตของยุงลายซึ่งพาหะของโรคไข้เลือดออก ลักษณะของผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคไข้เลือดออกในอำเภอวารินชำราบ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นลดพื้นที่การระบาดของโรค ลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติจากน.ส.เสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting