1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้การจัดการขยะแก่ครัวเรือนและผู้ประกอบการเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้การจัดการขยะแก่ครัวเรือนและผู้ประกอบการเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการการจัดการขยะเศษอาหารอย่างครบวงจรเพื่อลดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรณรงค์สร้างจิตรสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบสามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธี และให้ทุกครัวเรือนมีความรู้ความสามารถคัดแยกและใช้ประโยชน์ได้ดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนวาริน ชุมชนแสนสำราญ ชุมชนหนองบก ชุมชนหนองกอก ชุมชนวัดผาสุการาม ชุมชนบูรณะ และชุมชนหนองตาโผ่น โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 มาเข้ารับการอบรม ซึ่งในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.ธภัสธร มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและเดินรณรงค์ฯ ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting