1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระในการประชุมเป็นการชี้แจงถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการคัดเลือกประธานสันนิบาติเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี กรณีครบวาระ พร้อมกันนี้ทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับเกียรติจาก นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาพบปะร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting