1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เพื่อเตรียมพร้อมในการนำระบบมาใช้บันทึกข้อมูลการสำรวจความเสียหายในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting