1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนหาดสวนยา ถนนเทศบาล 72 (ทรายทอง)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง, น.ส.ปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชุมชนหาดสวนยา ในการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนหาดสวนยา ถนนเทศบาล 72 (ถนนทรายทอง) และถนนเชื่อมถนนเทศบาล 73 (ประชาสันติ) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดประชาชนภายในชุมชนอย่างแท้จริง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting