1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 (การดับเพลิงขั้นต้น)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 (การดับเพลิงขั้นต้น) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสอดคล้องกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting